Biết được khuyết điểm của bản thân là Khai Ngộ - Hòa thượng Tịnh Không

Biết được khuyết điểm của bản thân là Khai Ngộ - Hòa thượng Tịnh Không