Tất cả phải buông xuống - Tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật - Hòa Thượng Tịnh Không

Tất cả phải buông xuống - Tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật - Hòa Thượng Tịnh Không